7 nguyên lý kiểm thử

Testing shows presence of defectsKiểm thử chỉ có thể chứng minh được rằng sản phẩm có lỗi. Kiểm thử phần mềm không thể chứng mình rằng sản phẩm không còn lỗi. Nghĩa là