Hoàng Anh Tuấn

ĐỊNH TĨNH

Khái niệm Trong Phật giáo khái nhiệm về định là sự định tĩnh hay nhất tâm của con người vào 1 sự vật đối tượng cụ thể cho đến khi tâm được ở