Hoàng Tú Anh

Conventional Commits

Lời mở đầu Một ngày đẹp trời (thực ra đang cong đít viết blog cho đủ OKR 😂), mình mở lịch sử commit của dự án 1 và 2 năm trước của mình: 2