HungTV

reduce() trong JavaScript

reduce() trong JavaScript là phương thức có sẵn, dùng để xử lý mảng. Nó khá khó hiểu cho người mới bắt đầu. Do đó, trong bài viết này, mình sẽ giúp bạn tìm

GitHub Copilot

Code nhanh hơn với GitHub Copilot GitHub Copilot là gì ? GitHub mới đây đã ra mắt "Copilot", AI có khả năng code cùng với bạn. Đây là một công cụ siêu vip pro,