Lê Xuân Đạm

Lê Xuân Đạm

Server-side và Client-side

Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu về cơ chế hoạt động, ưu và nhược điểm của server-side và client-side. Server-side renderingĐặc điểm: Web server sẽ nhận request, đọc dữ liệu từ