Trần Hà

Trần Hà

DATA-DRIVEN TESTING

Trước đó mình đã giới thiệu về Keyword-Driven Testing, phần này sẽ đi tiếp tới kỹ thuật Kiểm thử hướng dữ liệu (Data-Driven testing) 1.    Kiểm thử hướng dữ liệu (Data-Driven testing) Kiểm

KEYWORD-DRIVEN TESTING

Các phương pháp kiểm thử nâng cao Các phương pháp kiểm thử nâng caoKiểm thử hướng dữ liệu (Data-Driven testing) là một phương pháp kiểm thử phần mềm nâng cao. Kiểm thử hướng