Trần Hà

Trần Hà

KEYWORD-DRIVEN TESTING

Các phương pháp kiểm thử nâng cao Các phương pháp kiểm thử nâng caoKiểm thử hướng dữ liệu (Data-Driven testing) là một phương pháp kiểm thử phần mềm nâng cao. Kiểm thử hướng