Khai trương blog của PiraGo

Ngày 26/06 này blog của PiraGo chính thức ra đời, là 1 công cụ để chia sẻ tri thức của PiraGo đi muôn nơi.