AWS Chatbot

AWS Chatbot là một ứng dụng có thể dùng để gửi các sự kiện của AWS tới Chime hoặc Slack. Các usecase phổ biến có thể áp dụng được AWS Chatbot : Gửi thông

ĐỊNH TĨNH

Khái niệm Trong Phật giáo khái nhiệm về định là sự định tĩnh hay nhất tâm của con người vào 1 sự vật đối tượng cụ thể cho đến khi tâm được ở