5 Ps of Effective Meetings

“5 Ps of Effective Meetings” là một công cụ ghi nhớ đơn giản giúp bạn, không "ngạc nhiên", điều hành các cuộc họp hiệu quả hơn. Do sự phức tạp ngày càng tăng

DATA-DRIVEN TESTING

Trước đó mình đã giới thiệu về Keyword-Driven Testing, phần này sẽ đi tiếp tới kỹ thuật Kiểm thử hướng dữ liệu (Data-Driven testing) 1.    Kiểm thử hướng dữ liệu (Data-Driven testing) Kiểm