Đỗ Xuân Tốt

Slice Trong javascript

Phương thức arr.slice đơn giản hơn nhiều so với phương thức tương tự arr.splice. Cú pháp là: Nó trả về một mảng mới sao chép vào nó tất cả các mục

Splice trong javascript

Làm cách nào để xóa một phần tử khỏi mảng? Các mảng là các đối tượng, vì vậy chúng ta có thể thử sử dụng delete Phần tử đã bị loại bỏ, nhưng