Slice Trong javascript

Phương thức arr.slice đơn giản hơn nhiều so với phương thức tương tự arr.splice.

Cú pháp là:

Nó trả về một mảng mới sao chép vào nó tất cả các mục từ chỉ mục startđến end(không bao gồm end). Cả hai startendcó thể là số âm, trong trường hợp đó, vị trí từ cuối mảng được giả định.

Nó tương tự như một phương thức chuỗi str.slice, nhưng thay vì các chuỗi con, nó tạo ra các mảng con.

Ví dụ:

Chúng ta cũng có thể gọi nó mà không cần đối số: arr.slice()tạo một bản sao của arr.

Điều đó thường được sử dụng để lấy một bản sao cho các phép biến đổi tiếp theo mà không ảnh hưởng đến mảng ban đầu.