hacmao

AWS Chatbot

AWS Chatbot là một ứng dụng có thể dùng để gửi các sự kiện của AWS tới Chime hoặc Slack. Các usecase phổ biến có thể áp dụng được AWS Chatbot : Gửi thông