AWS Chatbot

AWS Chatbot là một ứng dụng có thể dùng để gửi các sự kiện của AWS tới Chime hoặc Slack.

Các usecase phổ biến có thể áp dụng được AWS Chatbot :

  • Gửi thông báo khi có alarm
  • Gọi Lambda Function
  • Nhận thông báo khi vượt quá budgets
  • GuardDuty thông báo
  • Codepipeline errors

Sau khi bấm vào configure, ta sẽ được redirect tới trang authen của Slack.

Tạo kết nối tới 1 channel của Slack :

Cấu hình SNS topic :

Usecase : Gởi thông báo khi có yêu cầu approve trong pipeline

https://aws.amazon.com/vi/blogs/devops/use-slack-chatops-to-deploy-your-code-how-to-integrate-your-pipeline-in-aws-codepipeline-with-your-slack-channel/

Khi có 1 yêu cầu approve, pipeline sẽ thực hiện gửi message tới SNS topic, từ đó gọi lambda function gửi interactive message tới Slack. Interactive message sẽ có dạng sau :

Khi bấm Yes hoặc No nó sẽ gửi các giá trị tương ứng trong request tới 1 API endpoint.

Ta sẽ triển khai 1 api gateway nhận post request, deploy và điền vào url trên.

API gateway sẽ gửi message tới lambda để xử lí. Tại đây, lamda sẽ tiến hành approve hay không.

Muốn xem chi tiết code thì join vào dự án sips để biết thêm chi tiết cách thực hiện.