Mô hình phát triển kĩ năng Dreyfus

Mô hình phát triển kĩ năng Dreyfus

Mô hình phát triển kĩ năng Dreyfus là một mô hình được phát triển bởi Hubert Dreyfus và Stuart Dreyfus vào năm 1980. Mô hình này mô tả quá trình phát triển kĩ năng của con người, từ người mới bắt đầu đến chuyên gia. Sau đây mình sẽ nên về 3 điểm của từng giai đoạn bao gồm Tóm tắt sơ lược, Điểm đạt được của cấp độ và Điểm cần phải làm tiếp theo. Let's GOOOOO...

5 cấp độ của mô hình Dreyfus:

 1. Người tập sự (Novice)
 • Tóm tắt: Người tập sự chỉ có kiến thức cơ bản về kĩ năng và không có kinh nghiệm thực tế. Họ thường dựa vào các quy tắc và hướng dẫn để thực hiện công việc.
 • Điểm đạt được:
 • Hiểu được các khái niệm cơ bản của kĩ năng.
 • Có thể thực hiện các nhiệm vụ đơn giản theo hướng dẫn.
 • Điểm cần phải làm tiếp theo:
 • Thực hành nhiều hơn để tích lũy kinh nghiệm.
 • Phát triển khả năng suy luận và giải quyết vấn đề.

2. Người bắt đầu (Advanced beginner)

 • Tóm tắt: Người bắt đầu đã bắt đầu tích lũy kinh nghiệm và có thể thực hiện các nhiệm vụ phức tạp hơn. Họ vẫn cần dựa vào các quy tắc và hướng dẫn, nhưng họ bắt đầu hiểu được những trường hợp ngoại lệ và có thể linh hoạt hơn trong việc áp dụng các quy tắc.
 • Điểm đạt được:
 • Có thể thực hiện các nhiệm vụ phức tạp hơn theo hướng dẫn.
 • Bắt đầu hiểu được những trường hợp ngoại lệ.
 • Điểm cần phải làm tiếp theo:
 • Phát triển khả năng phán đoán và ra quyết định.
 • Tự học và phát triển các phương pháp mới.

3. Người có năng lực (Competent)

 • Tóm tắt: Người có năng lực có thể thực hiện các nhiệm vụ một cách độc lập và hiệu quả. Họ có thể hiểu được các quy tắc và nguyên tắc đằng sau kĩ năng và có thể áp dụng chúng một cách linh hoạt trong các tình huống khác nhau.
 • Điểm đạt được:
 • Có thể thực hiện các nhiệm vụ một cách độc lập và hiệu quả.
 • Hiểu được các quy tắc và nguyên tắc đằng sau kĩ năng.
 • Có thể áp dụng các quy tắc và nguyên tắc một cách linh hoạt.
 • Điểm cần phải làm tiếp theo:
 • Phát triển khả năng nhìn xa trông rộng và dự đoán.
 • Thích nghi với sự thay đổi.

4. Người thành thạo (Proficient)

 • Tóm tắt: Người thành thạo có thể thực hiện các nhiệm vụ một cách nhanh chóng và chính xác mà không cần suy nghĩ quá nhiều. Họ có thể nắm bắt các mối quan hệ phức tạp và có thể đưa ra quyết định sáng suốt ngay cả trong những tình huống khó khăn.
 • Điểm đạt được:
 • Có thể thực hiện các nhiệm vụ một cách nhanh chóng và chính xác.
 • Nắm bắt các mối quan hệ phức tạp.
 • Có thể đưa ra quyết định sáng suốt ngay cả trong những tình huống khó khăn.
 • Điểm cần phải làm tiếp theo:
 • Phát triển khả năng sáng tạo và đổi mới.
 • Trở thành một người dẫn dắt và đào tạo cho người khác.

5. Người tinh thông (Expert)

 • Tóm tắt: Người tinh thông có thể thực hiện các nhiệm vụ một cách hoàn hảo và tự nhiên. Họ có thể nhìn thấy bức tranh toàn cảnh và có thể đưa ra quyết định sáng suốt ngay cả khi không có thông tin đầy đủ.
 • Điểm đạt được:
 • Có thể thực hiện các nhiệm vụ một cách hoàn hảo và tự nhiên.
 • Nhìn thấy bức tranh toàn cảnh.
 • Có thể đưa ra quyết định sáng suốt ngay cả khi không có thông tin đầy đủ.
 • Điểm cần phải làm tiếp theo:
 • Tiếp tục học hỏi và phát triển.
 • Chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm với người khác.

Mô hình Dreyfus là một mô hình hữu ích để hiểu quá trình phát triển kĩ năng của con người. Mô hình này có thể được áp dụng cho nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm giáo dục, đào tạo, và phát triển nghề nghiệp.

Trích từ Blog