Tại sao Test Coverage là một phần quan trọng của kiểm thử phần mềm - P.2

Tại sao Test Coverage là một phần quan trọng của kiểm thử phần mềm - P.2

Số liệu Test Coverage là gì?

Số liệu test coverage đo lường nỗ lực kiểm thử và giúp trả lời câu hỏi “Bao nhiêu phần của ứng dụng đã được kiểm thử? Số liệu test coverage có thể được chia thành ba phần: số liệu cấp mã, số liệu kiểm tra tính năng và số liệu cấp độ ứng dụng.

Có nhiều công thức khác nhau để tính toán các kết quả này và tạo báo cáo mức độ bao phủ kiểm thử.

Số liệu cấp mã

Tỷ lệ phần trăm testcase được thực hiện

Nó cũng được gọi là các bài kiểm thử được thực hiện được tính bằng tỷ lệ phần trăm của các testcase được thực hiện / thực hiện trong tổng số các testcase.

Tại sao Test Coverage là một phần quan trọng của Kiểm thử phần mềm?

Ưu điểm là bạn có được cái nhìn tổng quan về tiến trình kiểm thử bằng cách đếm số lần testcase đã pass và fail.

Nhược điểm là việc đếm các testcase pass không liên quan đến chất lượng của các testcase đó. Ví dụ, một số testcase có thể pass vì nó kiểm tra điều kiện đơn giản hoặc một số lỗi trong mã của testcase đó dẫn đến testcase đó không hoạt động đúng theo yêu cầu.

Số liệu kiểm tra tính năng

Độ bao phủ yêu cầu

Độ bao phủ yêu cầu được sử dụng để xác định các trường hợp kiểm thử bao gồm các yêu cầu phần mềm được xử lý tốt như thế nào. Đối với điều đó, bạn chỉ cần chia số lượng yêu cầu được bao phủ trên tổng số yêu cầu trong phạm vi cho một sprint, phát hành hoặc dự án.

Tại sao Test Coverage là một phần quan trọng của Kiểm thử phần mềm?

Các trường hợp kiểm thử theo yêu cầu

Số liệu này được sử dụng để xem những tính năng nào đang được kiểm thử và số lượng kiểm thử phù hợp với yêu cầu. Hầu hết các yêu cầu chứa nhiều trường hợp kiểm thử. Điều rất quan trọng là phải biết trường hợp kiểm thử nào bị lỗi đối với một yêu cầu cụ thể để viết lại các trường hợp kiểm thử cho các yêu cầu cụ thể khác.

Tại sao Test Coverage là một phần quan trọng của Kiểm thử phần mềm?

Số liệu này rất quan trọng đối với các bên liên quan vì nó cho thấy tiến trình phát triển ứng dụng / phần mềm.

Số liệu cấp ứng dụng

Mật độ khiếm khuyết

Mật độ khiếm khuyết là thước đo tổng số khiếm khuyết đã biết chia cho kích thước của thực thể phần mềm được đo.

Tại sao Test Coverage là một phần quan trọng của Kiểm thử phần mềm?

Nó được sử dụng để xác định các khu vực cần tự động hóa. Nếu mật độ khiếm khuyết cao cho các chức năng cụ thể hơn nó yêu cầu kiểm tra lại. Để giảm các nỗ lực kiểm tra lại, các trường hợp kiểm tra các lỗi đã biết có thể được tự động hóa.

Điều quan trọng là phải xem xét mức độ ưu tiên của khiếm khuyết (thấp hoặc cao) trong khi đánh giá các khiếm khuyết.

Ví dụ, nhiều khiếm khuyết ưu tiên thấp có thể vượt qua vì các tiêu chí chấp nhận đã được thỏa mãn. Mặt khác, chỉ có một khuyết điểm ưu tiên cao có thể ngăn cản các tiêu chí chấp nhận được thỏa mãn.

Các yêu cầu bên ngoài Test Coverage

Sau khi tính toán phạm vi yêu cầu, bạn sẽ tìm thấy một số yêu cầu không được bao phủ. Bây giờ, điều quan trọng là phải biết về từng yêu cầu chưa được đề cập và giai đoạn yêu cầu là gì.

Tại sao Test Coverage là một phần quan trọng của Kiểm thử phần mềm?

Số liệu này giúp kiểm tra các kỹ sư và nhà phát triển để xác định và loại bỏ các yêu cầu chưa được khám phá khỏi tổng số yêu cầu trước khi họ gửi chúng đến giai đoạn sản xuất.

Làm thế nào để cải thiện Test Coverage?

Xóa mã “chết”

Test coverage có thể hiểu là tỷ lệ số dòng mã được bao phủ  trên tổng số mã trong ứng dụng (cover_code / total_code). Bạn có thể tăng phạm vi test coverage bằng cách giảm mẫu số là tổng mã. Điều này có thể được thực hiện bằng cách xóa mã chết hoặc những đoạn mã thừa. Thông thường, mã “chết” có thể được tìm thấy trong lịch sử phát triển chương trình khi các tính năng đã được thay đổi. Bằng cách này, bạn có thể tăng tổng tỷ lệ bao phủ mã của mình mà không cần viết bất kỳ testcase bổ sung nào.

Mã “chết” có thể được tìm thấy dễ dàng bằng cách kiểm tra thủ công hoặc sử dụng các công cụ tự động hóa. Trước khi loại bỏ mã “chết”, bạn cần thực hiện kiểm tra chức năng và đảm bảo nó thực hiện chính xác theo yêu cầu. Bạn cũng có thể sử dụng các công cụ phân tích để xác định mã “chết” không sử dụng trong mã nguồn.

Xoá các đoạn mã trùng lặp

Xóa mã trùng lặp có thể cải thiện tỷ lệ test coverage theo cách tương tự như xóa mã “chết”.

Kết luận

Các nhà phát triển ngày nay có hệ thống hơn và các tổ chức tìm kiếm các biện pháp kiểm tra tính đầy đủ và hiệu quả để hiển thị các tiêu chí hoàn thành kiểm thử. Trong đó, test coverage được coi là đặc biệt có giá trị. Dựa vào tỉ lệ test coverage giúp chúng ta giảm thiểu rủi ro tối đa trong phát triển phần mềm.

Reference:https://tapchilaptrinh.vn/2020/08/03/tai-sao-test-coverage-la-mot-phan-quan-trong-cua-kiem-thu-phan-mem/

#tester #qcteam