Tại sao Test Coverage là một phần quan trọng của kiểm thử phần mềm - P.1

Tại sao Test Coverage là một phần quan trọng của kiểm thử phần mềm - P.1

 1. Test Coverage là gì?

Test coverage được định nghĩa là một kỹ thuật xác định xem các trường hợp thử nghiệm có thực sự bao trùm mã ứng dụng hay không và bao nhiêu mã được thực hiện khi chạy các trường hợp thử nghiệm đó.

Nếu có 10 yêu cầu và 100 thử nghiệm được tạo và nếu 90 thử nghiệm được thực hiện thì phạm vi thử nghiệm là 90%. Bây giờ, dựa trên số liệu này, người kiểm tra có thể tạo các trường hợp kiểm tra bổ sung cho các kiểm tra còn lại. Dưới đây là một số lợi thế của test coverage.

 • Bạn có thể xác định các lỗ hổng trong yêu cầu, trường hợp kiểm tra và lỗi ở cấp độ sớm và cấp mã.
 • Bạn có thể ngăn ngừa rò rỉ lỗi không mong muốn bằng cách sử dụng phân tích test coverage.
 • Test coverage cũng giúp kiểm tra hồi quy, ưu tiên trường hợp kiểm thử, tăng cường bộ kiểm thử và tối thiểu hóa bộ kiểm thử.

2. Các kỹ thuật Test Coverage

Statement Coverage

Statement Coverage đảm bảo rằng tất cả các dòng lệnh trong mã nguồn đã được kiểm tra ít nhất một lần. Nó cung cấp các chi tiết của cả hai khối mã được thực thi và thất bại trong tổng số các khối mã.

Để hiểu hơn về nó, ta xem ví dụ về sơ đồ sau. Trong ví dụ đã cho, đường dẫn 1A-2C-3D-E-4G-5H này bao gồm tất cả các câu lệnh và do đó nó chỉ yêu cầu trên một trường hợp thử nghiệm để đáp ứng tất cả các yêu cầu. Một trường hợp thử nghiệm có nghĩa là một Statement Coverage.

Tại sao Test Coverage là một phần quan trọng của Kiểm thử phần mềm?

Trong mã nguồn phức tạp, một đường dẫn không đủ để bao gồm tất cả các câu lệnh. Trong trường hợp đó, bạn cần viết nhiều trường hợp kiểm tra để bao quát tất cả các câu lệnh.

Ưu điểm:

 • Nó có thể được áp dụng trực tiếp vào mã đối tượng và không yêu cầu xử lý mã nguồn.
 • Nó xác minh những gì mã nguồn viết được dự kiến ​​sẽ thực thi và không thực thi

Nhược điểm:

 • Nó chỉ bao gồm các điều kiện “true” của mã nguồn.
 • Statement Coverage hoàn toàn không quan tâm với các toán tử logic (|| và &&)

Decision/Branch coverage

Các nhà phát triển không thể viết mã trong một chế độ liên tục, tại bất kỳ điểm nào họ cần phân nhánh mã để đáp ứng các yêu cầu chức năng. Sự phân nhánh trong mã thực sự là một bước nhảy từ điểm quyết định này sang điểm khác. Branch coverage kiểm tra mọi đường dẫn có thể hoặc nhánh trong mã được kiểm thử.

Branch coverage có thể được tính bằng cách tìm số đường dẫn tối thiểu để đảm bảo rằng tất cả các cạnh đã được che phủ. Trong ví dụ đã cho, không có đường dẫn duy nhất đảm bảo vùng phủ sóng của tất cả các cạnh cùng một lúc.

Ví dụ: nếu bạn đi theo đường dẫn 1A-2C-3D-E-4G-5H này bao gồm số cạnh tối đa (A, C, D, E, G và H), bạn vẫn sẽ bỏ lỡ hai cạnh B và F. Bạn cần đi theo một đường dẫn khác 1A-2B-E-4F để che hai cạnh còn lại. Bằng cách kết hợp hai con đường trên, bạn có thể đảm bảo đi qua tất cả các con đường. Đối với ví dụ này, phạm vi kiểm thử chi nhánh của chúng tôi là 2 vì chúng tôi đang theo hai đường dẫn và nó yêu cầu hai trường hợp thử nghiệm để đáp ứng các yêu cầu.

Ưu điểm:

 • Nó bao gồm cả các điều kiện đúng và sai không có khả năng được gọi trong statement coverage.
 • Nó đảm bảo tất cả các nhánh được kiểm thử.

Nhược điểm:

Nó bỏ qua các nhánh trong các biểu thức Boolean xảy ra do các toán tử ngắn mạch.

Path Coverage

Path Coverage là một phương pháp kiểm tra cấu trúc liên quan đến việc sử dụng mã nguồn của chương trình để tìm mọi đường dẫn thực thi có thể.

Path Coverage đảm bảo phạm vi của tất cả các đường dẫn từ đầu đến cuối. Trong ví dụ này, có bốn đường dẫn có thể kiểm thử:

 1. 1A-2B-E-4F
 2. 1A-2B-E-4G-5H
 3. 1A-2C-3D-E-4G-5H
 4. 1A-2C-3D-E-4F
Tại sao Test Coverage là một phần quan trọng của Kiểm thử phần mềm?

Ưu điểm:

 • Nó giúp giảm các test thừa.
 • Cung cấp phạm vi kiểm tra cao vì nó bao gồm tất cả các câu lệnh và các nhánh trong mã.

Nhược điểm:

 • Đánh giá mỗi đường dẫn là một thách thức cũng như tốn thời gian vì một số đường dẫn theo cấp số nhân của số nhánh. Ví dụ, một hàm chứa 10 câu lệnh if có 1024 đường dẫn để kiểm tra.
 • Đôi khi nhiều đường dẫn không thể thực hiện do mối quan hệ của dữ liệu.