Coding Conventions trong Flutter

Coding Conventions trong Flutter

Hello mọi người, sau khi bị nhắc nhở nhiều lần vì viết code không chịu format code, cũng như không đúng code convention nên mình đã dành chút thời gian học lại các chuẩn viết code. Mình viết bài viết này nhằm chia sẽ đến mọi người cũng như tự ôn lại kiến thực cho bản thân. Bắt đầu thôi nào :))

Quy tặc đặt tên

+ Classes, enums, và extensions thì được đặt tên theo chuẩn UpperCamelCase

ví dụ : class LoginScreen { ... }, enum MenuItem { .. }

+ Thư viện , packages,  files nên được đặt theo Snake Case

ví dụ : login_screen.dart

+ Tên biến constants, parameters, và named parameters được đặt theo Lower Camel Case

ví dụ : var userName= 'Nguyen Van A';

Cách import file

Sử dụng relative imports để tránh nhầm lẫn khi cùng một class được import bằng 2 cách khác nhau .Trông nó sẽ như thế này :))

Specify types for class member

Luôn khai báo kiểu của member nếu như kiểu của nó được xác định, hạn chế khai báo kiểu var. Như thế này chẳng hạn.

Sử dụng điều kiện if thay cho biểu thức điều kiện


Nếu gặp phải trường hợp cần render dựa vào một điều kiện nào đó thì nên sử dụng lệnh if thay cho conditional expression

Sử dụng Cascades Operator

Cascades (..) cho phép bạn thực hiện một chuỗi các hành động trên cùng một đối tượng. Nó giống với apply() trong kotlin.

Chia nhỏ các Widget trong widget tree

Khi setState() called trong một state thì tất cả widget con sẽ rebuild nên ở đây chúng ta nên chia nhỏ các widget và gọi setState trong mỗi widget đó để đảm bảo performance.

Sử dụng Const in Widgets

Sử dụng toán tử ?? and ?.

Sử dụng toán tử ?? và ?. giúp đoạn code của chúng ta ngắn gọn hơn rất nhiều.

=> Trên đây là 1 vài qui tắt coding convention trong Flutter có thể giúp mọi người viết code được clean hơn. Cảm ơn mọi người đã đọc bài viết của mình/