Hướng dẫn cài flutter trên MacOS

Hướng dẫn cài flutter trên MacOS

Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Sau 2 bài về ẩm thực thì mình sẽ lại quay lại với một bài về kĩ thuật, và lần này mình đến với bước đầu của việc code flutter, đó là cài đặt môi trường trên máy. Cài trên windown thì rất dễ, nhưng trên Mac thì lại rất rắc rối. Nhân tiện mình mới được công ty cấp cho máy Mac dùng nên làm luôn bài chia sẻ.

Thì như các bạn biết Macbook giờ có 2 chip là Apple Chip và Intel chip, mỗi cái sẽ khác nhau nên mình cũng hướng dẫn cả 2 luôn. Không dài dòng nữa, đi vào bài thôi nào.

A. Install Flutter on macOS (Apple chip)

  • Chip: Apple
  • Version: MacOS Monterey

Install Homebrew:

/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"
echo 'eval "$(/opt/homebrew/bin/brew shellenv)"'
eval "$(/opt/homebrew/bin/brew shellenv)"

Install FVM (Flutter Version Management):

brew tap leoafarias/fvm
brew install fvm
Read the FVM documentation

Install FlutterSDK:

fvm install flutter_version

eg: fvm install 1.22.6

Sets Flutter SDK Version as a global:

fvm global flutter_version

eg: fvm global 1.22.6

Install Java:

brew install java
sudo ln -sfn /usr/local/opt/openjdk/libexec/openjdk.jdk /Library/Java/JavaVirtualMachines/openjdk.jdk

Install Android Studio (AS):

Download and install Android Studio
Opent AS
1. Go to the: Preferences -> Appearance & Behavio -> System Settings -> Android SDK 
	-> Click tab SDK Tools -> click “Android SDK Command-line Tools” and “Android SDK Build-Tools”
	-> Apply (wait install) -> OK.

2. Go to the: Preferences -> Plugins: search and install “Dart”, “Flutter”, “Flutter Intl”.

3. Restart AS.

Install Xcode:

Install from Mac App Store
sudo xcode-select --switch /Applications/Xcode.app/Contents/Developer
sudo xcodebuild -runFirstLaunch
sudo xcodebuild -license
(*)
sudo gem install cocoapods
If (*) has an error then run the following command instead
brew install cocoapods

Add path to .zshrc file:

Opent .zshrc file:
nano .zshrc
Copy and paste:
eval "$(/opt/homebrew/bin/brew shellenv)"
export PATH="$PATH":"$HOME/.pub-cache/bin"
export PATH="$PATH":"$HOME/fvm/default/bin"
export ANDROID_HOME=$HOME/Library/Android/sdk
export PATH=$PATH:$ANDROID_HOME/emulator
export PATH=$PATH:$ANDROID_HOME/platform-tools
export PATH=$PATH:$ANDROID_HOME/tools
export PATH=$PATH:$ANDROID_HOME/tools/bin
export PATH="/opt/homebrew/opt/openjdk/bin:$PATH"
export CPPFLAGS="-I/opt/homebrew/opt/openjdk/include"
Save and exit (control + o -> Enter -> control + x)
Enter the value:
source .zshrc

Run flutter doctor

flutter doctor
Fix error "dart: Bad CPU type in executable"
/usr/sbin/softwareupdate --install-rosetta --agree-to-license
Fix error "Android licenses status unknown"
flutter doctor --android-licenses
Fix error "Flutter plugin not installed" and "Dart plugin not installed":
ln -s ~/Library/Application\ Support/Google/AndroidStudio4.1/plugins ~/Library/Application\ Support/AndroidStudio4.1
Because of your java version is newest,
Some error when run old project on android, let update your distributionUrl located on
\android\gradle\wrapper\gradle-wrapper.properties
And now update your android distribution which support your java version at

https://services.gradle.org/distributions

Or
https://services.gradle.org/distributionsB. Install Flutter on macOS (Intel Chip)

  • Chip: Intel
  • Version: MacOS Big Sur

Install Homebrew:

/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"

Install FVM (Flutter Version Management):

brew tap leoafarias/fvm
brew install fvm
Read the FVM documentation

Install FlutterSDK:

fvm install flutter_version

eg: fvm install 1.22.6

Sets Flutter SDK Version as a global:

fvm global flutter_version

eg: fvm global 1.22.6

Install Java:

brew install java
sudo ln -sfn /usr/local/opt/openjdk/libexec/openjdk.jdk /Library/Java/JavaVirtualMachines/openjdk.jdk

Install Android Studio (AS):

Download and install Android Studio
Opent AS
1. Go to the: Preferences -> Appearance & Behavio -> System Settings -> Android SDK 
	-> Click tab SDK Tools -> click “Android SDK Command-line Tools” and “Android SDK Build-Tools”
	-> Apply (wait install) -> OK.

2. Go to the: Preferences -> Plugins: search and install “Dart”, “Flutter”, “Flutter Intl”.

3. Restart AS.

Install Xcode:

Install from Mac App Store
sudo xcode-select --switch /Applications/Xcode.app/Contents/Developer
sudo xcodebuild -runFirstLaunch
sudo xcodebuild -license
sudo gem install cocoapods

Add path to .zshrc file:

Opent .zshrc file:
nano .zshrc
Copy and paste:
export JAVA_HOME=$(/usr/libexec/java_home)
export ANDROID_HOME=$HOME/Library/Android/sdk

export PATH="$PATH":"$HOME/.pub-cache/bin"
export PATH="$PATH":"$HOME/fvm/default/bin"
export PATH=$PATH:$ANDROID_HOME/emulator
export PATH=$PATH:$ANDROID_HOME/platform-tools
export PATH=$PATH:$ANDROID_HOME/tools
export PATH=$PATH:$ANDROID_HOME/tools/bin
Save and exit (control + o -> Enter -> control + x)
Enter the value:
source .zshrc

Run flutter doctor

flutter doctor
Fix error "Android licenses status unknown"
flutter doctor --android-licenses
Fix error "Unable to find bundled Java version":
cd /Applications/Android\ Studio.app/Contents/jre
ln -s ../jre jdk
ln -s "/Library/Internet Plug-Ins/JavaAppletPlugin.plugin" jdk
Fix error "Flutter plugin not installed" and "Dart plugin not installed":
ln -s ~/Library/Application\ Support/Google/AndroidStudio4.1/plugins ~/Library/Application\ Support/AndroidStudio4.1
Because of your java version is newest,
Some error when run old project on android, let update your distributionUrl located on
\android\gradle\wrapper\gradle-wrapper.properties
And now update your android distribution which support your java version at

https://services.gradle.org/distributions ``

Or
https://services.gradle.org/distributions
``

Trên đây là hướng dẫn về cài flutter trên Macbook. Hi vọng sẽ hữu ích cho các bạn.