DATA-DRIVEN TESTING

Trước đó mình đã giới thiệu về Keyword-Driven Testing, phần này sẽ đi tiếp tới kỹ thuật Kiểm thử hướng dữ liệu (Data-Driven testing) 1.    Kiểm thử hướng dữ liệu (Data-Driven testing) Kiểm