Tuấn Đinh

Tuấn Đinh

Deploy web với firebase

Tạo một Project trong FirebaseDùng tài khoản Google đăng nhập vào console của Firebase nhé! Tại đây thì nhấn vào dấu + để mà tạo project nhé. Đặt tên cho nó nè Tiếp đi